Culturele ANBI

Stichting Dewildeweg Jaarrekening 2022.DEFAlgemene gegevens

 

Naam ANBI: Stichting dewildeweg
Telefoonnummer: 0031-6-51660561
K.v.K.:

66673003

RSIN/Fiscaal nummer:

856655685

Website adres: www.dewildeweg.nl
E-mail: info@dewildeweg.nl
Postadres: Keizersgracht 717 H
Postcode: 1017 DX
Plaats: Amsterdam

 

Verantwoording

Onze bestuurssamenstelling
Voorzitter: Joachim Fleury

Secretaris: Elsbeth van Rhijn

Penningmeester: Harm Witteveen

Bestuurslid: Karin Jansen

 

Ons beleidsplan

Stichting dewildeweg wil een platform bieden aan ondernemende, nieuwe en talentvolle makers op het gebied van podiumkunsten. Het beoogt dit te doen door een groep zich ontwikkelende makers te koppelen aan elkaar en aan een groep supporters die deze makers op een aantal manieren ondersteunen, onder meer met een financiële bijdrage. Die bijdragen en de andere door de stichting geworden fondsen worden met name ingezet om de voorstellingen en projecten van de makers te (co)produceren.

Dewildeweg beoogt in te springen waar de ondersteuning van nieuwe makers door productiehuizen en andere voormalig gesubsidieerde instellingen is weggevallen en daarnaast de betrokkenheid van een deel van het publiek bij nieuwe theaterprojecten te vergroten.

 

Beheer van Fondsen 

De jaarlijks verworven fondsen worden zo direct mogelijk besteed aan de ondersteuning van de projecten. De stichting zal een minimale onkostenvergoeding in rekening brengen ter dekking van algemene kosten, zijnde bankkosten, website beheer, relatiebeheer, leges Kamer van Koophandel en vergoeding van strikt noodzakelijke onkostendeclaraties van bestuurders.

Het bestuur werkt voor het overige onbezoldigd.

 

Onze uitgeoefende activiteiten

Het doel van de stichting is, volgens haar statuten:

 1. a)  het bieden van een platform aan ondernemende en talentvolle, zich nog ontwikkelende makers op het gebied van theater, performance art en podiumkunsten in de ruimste zin van het woord;
 2. b)  het bijeenbrengen van enerzijds een groep van makers als bedoeld onder a) en anderzijds een groep van personen met belangstelling voor het werk van deze makers, die hen over een langere periode willen ondersteunen door:
  •  het verlenen van financiële bijstand door middel van donaties aan de stichting;
  •   het geven van meningen, raad en adviezen;
  •   het maken van connecties met andere personen en instellingen;
  •   het bijwonen van repetities en workshops;
  •   het geven van reacties en het bespreken van onderwerpen die in projecten aan de orde komen; en
  •   het op alle andere manieren aanbieden van betrokkenheid als belangstellenden en potentieel toekomstig publiek bij het werk van deze makers.
 3. c)  het verkrijgen van financiële middelen door middel van het verwerven van donaties, giften, subsidies, legaten, erfstellingen, sponsorgelden, exploitatieopbrengsten, renten van belegde gelden en andere opbrengsten van vermogen, alsmede alle andere wettige baten in het kader van de hierboven omschreven doelstellingen.

Voor een overzicht van de projecten kunt u terecht op onze website:
www.dewildeweg.nl

 

Financiële verantwoording

De stichting is op 19 augustus 2016 opgericht in Amsterdam, ten overstaan van mr. M.J.Arends, notaris te Amsterdam.
Voor de winst-en-verliesrekening van 2021 klikt u hier: Stichting Dewildeweg Jaarrekening 2022.DEF